Port of Kaskinen

Hamnavgifter

Hamnavgifts pdf-dokument

Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Allmänna bestämmelser angående hamnavgiftstaxan

1.
Räkning utfärdad enligt hamnavgiftstaxan bör erläggas senast på i fakturan nämnda förfallodag. Försenings-räntan är lika stor som den högsta förseningsränta som räntelagen tillåter.

2.
Mervärdesskatten gäller inrikestrafik, varför på avgifter enligt hamnavgiftstaxan tillkommer moms, då avgifterna hänför sig till inrikestrafik eller import/ export över Kaskö hamn.

3.
Taxan gäller fr.o.m. 1.1.2019 tillsvidare.

VARUAVGIFT

Allmänna grunder

1.
Varuavgift bör erläggas i enlighet med avgiftstabellerna i denna taxa för vara, som sjöledes via Kaskö hamn införts från eller utförts till utlandet. Avgift bör erläggas även för vara, som i inrikestrafik via Kaskö hamn införts eller utförts sjöledes.

2.
Ifall annat inte särskilt har överenskommits, är den som i hemlandet innehar varan eller fartygets ombudsman skyldig att erlägga varuavgift. Den som är skyldig att erlägga varuavgift är också skyldig att till hamnbolaget ge erforderliga debiteringsuppgifter.

3. 
Varuavgift uträknas enligt varans bruttodräktighet om inte i taxan annat angives.

4. 
Befriade från varuavgift är följande varor:

a.       vara som tagits i beslag

b.      resandes effekter

c.       varor för hemmabruk som transporterats på fartyg i skärgårdstrafik ävensom produkter som införs till staden för försäljning på torg eller i hamn, containers, flak och andra lastbärare avsedda för transporthjälpmedel och som inte utgör självständiga handelsvaror.
Hamnbolaget kan av synnerligen vägande skäl bevilja eftergifter vid betalning av varuavgiften eller helt befria från erläggandet av den.

Avgifter

1.                  Allmän avgift  3,15 €/t
2.                  Foder, lump, spannmål samt fiskavfall, potatisstärkelse, gödsel  1,00 €/t
3.                  Mineraliska produkter o.a. bulkvaror  1,00  €/t
3.1                Slagg i inrikestrafik  1,00 €/t
3.2               Träpellets  0,82 €/t
3.3               Torv, torvpellets  1,15 €/t
4.                 Råvirke och flis 0,95 €/t
4.1               Massaved  0,72 €/m³
4.2              Energived  0,49 €/m³
5.                 Papper, papp och kartong  1,25 €/t
6.                 Cellulosa, faner och byggnadsskivor, obearbetade metaller, skrot, järn- och stålstång/ -plåt, skenor, rör samt säckvaror (ifall varan normalt förekommer såsom bulkvara)  1,15 €/t
6.1               Sten- och stenmaterialprodukter 0,28 €/t

7.                  Sågat virke  0,43 €/m³
8.                 Kemisk bulk, eljeprodukter  1,80 €/t
8.1                Lut  1,10 €/t
8.2               Tallolja  1,10 €/t
8.3               Väteperoxid  1,10 €/t
8.4               Melass  1,10 €/t
9.                 Fartyg och båtar
– export                      0,12 % av värdet
– import                     0,20 % av värdet
10.               Ifall varor i containers och med dem jämförbara storenheter inte kan hänföras till någon av taxans positioner, utgår avgift enligt  40,00 €.

Varuavgiften är dock alltid minst  20,00 €.

FARTYGSAVGIFT

Allmänna grunder

För handelssjöfartyg idkande fartyg, som anländer till Kaskö stads hamnområde uppbäres fartygsavgift enligt denna taxa.

1.
Då grunden för avgiften utgöres av registerton, beräknas avgifterna enligt nettodräktigheten i fartygets mätebrev.
2.
Om nettodräktigheten ändras i hamnen, används den största nettodräktigheten som varit i bruk.
3.
Om fartyget i hamnen övergår från utrikes- till inrikestrafik eller tvärtom uppbäres fartygsavgift för utrikestrafik.
4.
För att fastslå debiteringsgrunderna är fartygets befälhavare eller ombud skyldig att göra de fartygsanmälningar hamnordningen förutsätter.
5.
Erläggandet av fartygsavgift berättigar till en 30 dagars oavbruten vistelse inom hamnområdet.
6.
Fartygsavgiften kan nedsättas eller fartyget kan helt befrias från erläggande av fartygsavgift av speciella skäl.

Avgift för lastfartyg och passagerarfartyg

Fartygsavgiften är 0,54 €/nettodräktighet.

Minsta avgiften är dock 300 €.

a)
För passagerarfartyg, som enligt allmänt kungjord tidtabell under minst tre månader upprätthåller regelbunden trafik och som i huvudsak transporterar
passagerare, beviljas en 40 %:s nedsättning av fartygsavgifterna.

Minsta avgiften är dock 250 €.

b)
För passagerarfartyg i kryssningstrafik, som utan att mottaga eller avlämna passagerare uppsöker hamnen, uppbäres fartygsavgiften nedsatt med 50 % om
fartyget förtöjs vid kaj och nedsatt med 75 % om det stannar på redd.

Minsta avgiften är dock 300 €.

Avgift för bogserbåtar och kombinerade bogserbåtpråmar

För bogserbåt, som tillfälligtvis uppsöker hamnområdet uppbäres hamnavgift enligt största längd på följande sätt:

längd under 15 m  65 €
längd 15 – 30 m  130 €
längd över 30 m  165 €

Då det är fråga om den kombination av bogserbåtpråm, erlägges fartygsavgiften enligt kombinationens sammanlagda nettodräktighet.

Avgift för uppladga fartyg

Om fartygsavgift för upplagda fartyg och fartyg som användes som lager överenskommes särskilt mellan rederiet och hamnbolaget.

AVFALLSAVGIFTER

Hushållsavfall

Hushållsavfall som härstammar från fartyg bör sorteras enligt sorteringsdirektiven. För de olika avfallssorterna finns egna avfallskärl på kajen. Hushållsavfallsavgift uppbäres inte av fartyg som genom avtal förbundit sig att själv ombesörja sitt avfall. Ifall fartyg i strid mot avtalet kvarlämnar avfall i hamnen debiteras fartyget/rederiet dubbel avgift för osorterat avfall. Grund för avgiften är det tal som anger fartygets nettodräktighet. Avfallshanteringsavgiften beräknas genom att multiplicera avgiftsenheten med nettodräktigheten. För lastfartyg uppbärs såsom avfallsavgift 0,11 €/nettodräktighet. Minsta avgiften är 110,00 €.

Mottagningsavgift för oljehaltigt avfall som härstammar från fartyg

Fartygen bör ge avfallsanmälan i enlighet med trafikverkets fastställda direktiv till Kaskö hamn minst 24 timmar före ankomst till hamn eller omedelbart vid avfärden från den föregående hamnen om resetiden understiger 24 timmar. Avgiften debiteras av alla fartyg som anlöper hamnen oavsett om fartyget avlämnar oljehaltigt avfall i hamnen eller inte. Avgift för mottagandet av oljehaltigt avfall debiteras inte av de fartyg som trafikverket beviljat befrielse från tvångslämnande av fartygsavfall.
Om fartyg som befriats från avlämningstvång vill lämna oljehaltigt avfall i hamnen, debiteras de uppkomna kostnaderna enligt de verkliga kostnaderna. Om fartyget inte inlämnat avfallsanmälan på förhand och ändå önskar lämna oljehaltigt avfall, debiteras de uppkomna kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna. Om fartygets avlämnade avfallsmängd överstiger den i avfallsanmälan meddelade mängden, debiteras de uppkomna tilläggskostnaderna enligt de faktiska
kostnaderna.
Mottagningsavgift för oljehaltigt avfall debiteras av lastfartyg enligt nettodräktighetens måttenhet 0,12 €. Minsta avgiften är 135 €.

För fartygets problemavfall faktureras enligt de uppkomna kostnaderna.

PRIVATRÄTTSLIGA AVGIFTER

Förtöjningsavgifter

För förtöjning och lösgöring av fartyg debiteras skilt för vardera 0,08 €/ nettodräktighet.
Minimiavgiften är likväl 120 €/ 160 € (lö 00.00 – må 06.00) /åtgärd.
Som debiteringsgrund används alltid fartygets största netto, om det finns två. För flyttning bredvid kajen (halning) debiteras förtöjningsavgift. För andra flyttningar debiteras full lösgörings- och förtöjningsavgift.
Flyttning av fartyg sker utan avgift, då de sker på hamnmyndighets anmodan. Under veckoslut och helger debiteras avgiften ökat med 30 % (lö 00.00 – må 06.00). På förtöjnings- och lösgöringsavgifter tillämpas inte återbäringar eller andra nedsättningar.

Vattenavgifter

Enligt vattenmängden  4,00 €/ton
Minimiavgift  45,00 €/gång
För vatten levererat som övertidsarbete debiteras dessutom 50 €/h

Elavgifter

Elström 0,60 €/kwh
Minimiavgift  80,00 €/dygn

Upplagringsavgifter

Tillfällig upplagring på hamnområdet:
På asfalterat och upplyst kajområde  0,05 €/m²/dygn
Utanför kajområdet  0,05 €/m²/dygn
I lagerbyggnaderna på kajområdet  2,00 €/m²/mån