Port of Kaskinen

Satamamaksut

Satamamaksut pdf-tiedostona

Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Satamamaksutaksaa koskevat yleiset määräykset

1.
Satamamaksutaksan mukainen lasku on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen.

2.
Arvonlisävero koskee kotimaan liikennettä, joten taksan mukaisiin maksuihin lisätään arvonlisävero niiden kohdistuessa kotimaan liikenteeseen, satamaan tuontiin tai satamasta vientiin.

3.
Taksa on voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

TAVARAMAKSUT

Yleiset perusteet

1.
Tavaramaksu on suoritettava tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Kaskisten sataman kautta ulkomailta tuodusta tai ulkomaille viedystä tavarasta. Maksu on suoritettava myös kotimaanliikenteessä Kaskisten sataman kautta vesitse tuodusta tai viedystä tavarasta.

2.
Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen antamaan satamayhtiölle tarvittavat veloitustiedot.

3. 
Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin määrätty.

4. 
Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

a.       Takavarikoitu tavara

b.      Matkustajien matkatavarat

c.       Saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat samoin kuin tuotteet, jotka tuodaan kaupunkiin torilla tai satamassa myytäviksi, kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.
Erityisen painavasta syystä voi satamayhtiö myöntää helpotusta tavaramaksun maksamisesta tai vapauttaa siitä kokonaan.

Maksut

1.                  Yleismaksu  3,15 €/t
2.                  Rehu, lumput, vilja, kalajäte, perunatärkkelys, lannoitteet  1,00 €/t
3.                  Kivennäistuotteet ym. bulktavara   1,00  €/t
3.1                Kuona kotimaan liikenteessä  1,00 €/t
3.2               Puupelletit  0,82 €/t
3.3               Turve, turvepelletit  1,15 €/t

4.                  Raakapuu  0,95 €/t
4.1                Kuitupuu  0,72 €/m³
4.2               Energiapuu  0,49 €/m³
5.                  Paperi, pahvi ja kartonki  1,25 €/t
6.                  Selluloosa, vaneri ja rakennuslevy, valmistamattomat metallit, romu, rauta- ja terästanko/-levy, kiskot, putket sekä säkkitavara (jos tavara esiintyy normaalisti bulktavarana)  1,15 €/t
6.1                Kivi- ja kiviainestuotteet  0,28 €/t

7.                  Sahatavara   0,43 €/m³
8.                  Kemian bulk, öljytuotteet  1,80 €/t
8.1                Lipeä  1,10 €/t
8.2               Mäntyöljy  1,10 €/t
8.3               Vetyperoksidi  1,10 €/t
8.4               Melassi  1,10 €/t

9.                 Alukset ja veneet
– vienti                      0,12 % arvosta
– tuonti                     0,20 % arvosta
10.                Mikäli konteissa ja niihin verrattavissa suuryksiköissä olevaa tavaraa ei voida kohdistaa mihinkään taksan nimikkeistä, veloitetaan tavaramaksua 40,00 €.

11.                Projektilastit  8,00 €/t

Tavaramaksu on kuitenkin aina vähintään 20,00 €.

ALUSMAKSUT

Yleiset perusteet

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Kaskisten kaupungin satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti.
1.
Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan.
2.
Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä olluttanettovetoisuutta.
3.
Mikäli alus siirtyy satamassa ulkomaanliikenteestä kotimaanliikenteeseen tai päinvastoin, veloitetaan ulkomaanliikenteen alusmaksu.
4.
Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.
5.
Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 30 vuorokautta satama-alueella.
6.
Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

Maksut lastialuksilta ja matkustaja-aluksilta

Alusmaksu on 0,54 €/nettovetoisuus.

Vähin maksu on kuitenkin 300 €.
a)
Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus.

Vähin maksu on kuitenkin 250 €.

b)
Risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, jos alus kiinnittyy laituriin ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille.

Vähin maksu on kuitenkin 300 €.

Maksut hinaajilta ja hinaaja-proomuyhdistelmiltä

Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:

alle 15 m pitkät 65 €
15 – 30 m pitkät 130 €
yli 30 m pitkät 165 €

Milloin kysymyksessä on hinaajaproomuyhdistelmä, suoritetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

Maksut riisutuilta aluksilta

Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja satamayhtiön kesken.

 

JÄTEHUOLTOMAKSUT

Talousjäte

Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia varten on laiturilla oma astia. Talousjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka ovat sitoutuneet sopimuksin itse huolehtimaan jätteistään. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää talousjätettä satamaan, veloitetaan alukselta/varustamolta lajittelemattoman jätteen maksu kerrottuna kahdella. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla. Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta 0,11 €/nettovetoisuus vähin maksu on 110,00 €.

Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden vastaanottomaksu

Aluksen on annettava jäteilmoitus, liikenneviraston vahvistaman kaavan mukaisesti, Kaskisten satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Maksu peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan öljyistä jätettä vai ei. Öljypitoisten jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä aluksilta, jotka liikennevirasto on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta.

Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan.

Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan.

Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,12 €. Vähin maksu on 135 €.
Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

YKSITYISOIKEUDELLISET MAKSUT

Kiinnitysmaksut

Aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta peritään kummastakin erikseen 0,08 € /nettovetoisuus.

Vähin maksu on kuitenkin 120 €/ 160 € (la 00.00 – ma 06.00) /toimenpide.

Veloitusperusteena käytetään aina aluksen suurempaa nettovetoisuutta, jos sillä on niitä kaksi.

Siirroista laiturin vieressä (haalaus) veloitetaan kiinnitysmaksu. Muista siirroista peritään täysi irrotus- ja kiinnitysmaksu.

Aluksen siirrot suoritetaan maksutta, mikäli ne tapahtuvat satamaviranomaisten määräyksestä.

Viikonloppuina ja juhlapyhinä maksu peritään 30 % korotettuna (la 00.00 – ma 06.00).

Kiinnitys- ja irrotusmaksuihin ei sovelleta palautuksia eikä muita alennuksia.

 

Vesimaksut

Vesimäärän mukaisesti  4,00 €/ton
Minimimaksu 45,00 €/kerta
Ylityöaikana annetusta vedestä peritään lisäksi  50,00 €/h.

Sähkömaksut

Sähkövirta 0,60 €/kwh
Minimimaksu  80,00 €/vrk:ssa

Varastointimaksut

Tilapäisvarastoinnista satama-alueella:
Päällystetyllä ja valaistulla laiturialueella  0,05 €/m²/vrk
Laiturialueen ulkopuolella  0,05 €/m²/vrk
Laiturialueen varastorakennuksissa  2,00 €/m²/kk