Port of Kaskinen

Satamajärjestys

Kaskisten_satama_logoKaskisten Satama Oy:n satamajärjestys

Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab
Kalasatamantie 30
Sijainti 62 21,5 N, 21 13,0 E
www.portofkaskinen.fi
portofkaskinen(at)portofkaskinen.fi
+358 407265740
Y-tunnus 2633563-4

Satamajärjestys pdf-tiedostona

Sisällysluettelo
1. Yleiset säännökset

2. Satama-alueen turvallisuus
3. Ympäristöasioiden hoitaminen
4. Satamaan tehtävät ilmoitukset
5. Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan
6. Tavaran purkaminen, lastaus ja varastointi
7. Ajoneuvo- ja rautatieliikenne
8. Pelastusmääräykset
9. Veneilyä ja muuta vapaa-ajan toimintaa koskevat säännöt
10.Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa
11.Korvausvaatimukset ja vastuurajaus
12.Täydentävät tekniset ohjeet ja satamajärjestyksen liitteet

1. Yleiset säännökset

Tämä satamajärjestys täydentää voimassa olevia lakeja ja muita säädöksiä.

Satamajärjestyksen määräyksiä ja ohjeita noudatetaan Kaskisten Satama Oy:n hallinnoimalla alueella. Satama-alueen rajat on merkitty tämän asiakirjan liitteenä olevaan karttaan.

Lisäksi tämän satamajärjestyksen kartalla on määritelty Poliisilain ja -asetuksen mukaiset liikkumis- ja oleskelurajoitusalueet. Kielto samoin kuin sen rikkomisesta aiheutuvat seuraukset on ilmaistu satama-alueen rajalle sijoitetuin ilmoitustauluin.

Satamayhtiö ilmoittaa kaikki epäillyt rikokset poliisiviranomaisen käsiteltäväksi.

Aluksen päällikön tai asiamiehen sekä muun liikenteenharjoittajan on annettava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen satamayhtiön kantamien maksujen veloittamiseksi ja sataman sekä liikenteen turvallisuuden edistämiseksi.

Valokuvaus ja videointi on sallittu suljetulla alueella vain satamayhtiön luvalla.

2. Satama-alueen turvallisuus

Satamassa toimivien yrityksien on noudatettava satamayhtiön antamia ohjeita ja turvamääräyksiä.

Sataman alueella toimivien yritysten on nimettävä yhteyshenkilö turva-asioiden hoitamista varten. Lähinnä pitkäaikaisia toiminta- ja vuokrasopimuksia omaavilla yrityksillä on lisäksi velvollisuus liittyä sataman ylläpitämään kulunvalvontajärjestelmään.

Sataman suljetulle alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä satamayhtiön hyväksymä henkilökortti tai kulkulupa tai, näiden puuttuessa, annettava liikkumisoikeuksien myöntämiseen tarvittavat tiedot. Satama-alueella asiattomasti oleskelevat voidaan poistaa, tarvittaessa poliisi-, tulli-, ja rajavartioviranomaisten avulla.

Satama-alueella on käytettävä CE-merkittyä näkyvää (EN 471) huomiovaatetusta.

Jokainen on velvollinen antamaan satamayhtiölle ne tiedot, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle ja ISPS-säännöstön tarkoittamalle satama- ja merenkulun turvallisuudelle.

Aluksen ollessa satamassa on sen ilmoitettava satamayhtiölle kulunvalvontaa varten alukselle tuleva ja lähtevä henkilö- ja aluksen toimintaa palveleva liikenne.

3. Ympäristöasioiden hoitaminen

Satamassa toimivien yritysten on huomioitava kulloinkin voimassaolevat ympäristöluvat ja sopeutettava toimintansa niiden määräyksiin. Lisäksi yritysten on noudatettava näiden lupien perusteella annettuja erillismääräyksiä.

Sataman alueella toimivien yritysten on nimettävä yhteyshenkilö ympäristöasioiden hoitamista varten.

Yritysten on sallittava satamayhtiön suorittaa satamatoiminnalle myönnettyjen ympäristölupien toimeenpanoon ja seurantaan tarvittavia tarkastuksia ympäristöluvan voimassaoloalueella olevissa tiloissa, koneissa ja laitteissa.

Yritysten on luovutettava korvauksetta satamayhtiölle kaikki sen lupa-ehtojen noudattamiseksi tarvittavat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin ympäristöselvityksiin, sikäli kuin ne kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan satama-alueella.

Alusjätehuolto

Sataman alusjäteohje esittelee voimassa olevat sataman jätehuoltomääräykset, keräyspisteet ja yhteyshenkilöt.

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan sataman alusjäteohjetta.

Alusten ja tavarankäsittelyn puhtaanapitomääräykset

Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu luontoon ja sataman rakennetuille alueille niitä pilaavia aineita tai jätteitä, ja ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille.

Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan veteen pudonneesta tavarasta tai veteen päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Satamassa tavarankäsittelyä teettävän ja tekevän on pidettävä huolta siitä, että käsittelyn yhteydessä ei tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän on huolehdittava siitä, että jätteet, lastijäämät, tavara-alustat ja peitteet viedään niille osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet paikat puhdistetaan. Kehotuksesta huolimatta puhdistamatta jääneet alueet puhdistetaan tavaranhaltijan kustannuksella.

Satamayhtiö voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.

4. Satamaan tehtävät ilmoitukset

Satamaan saapuvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on annettava alusliikennepalvelulain edellyttämät ennakkoilmoitukset PortNet –tietojärjestelmään. Muut ilmoitukset (esim. raideliikenne) tehdään satamayhtiön määräämällä tavalla.

Säännöllisen tavaraliikenteen alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on neuvoteltava ja sovittava satamayhtiön kanssa hyvissä ajoin.

Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, vesibussista, kalastustroolarista tai muusta vastaavasta (LNGbunkrausproomusta tms.) kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on sovittava satamayhtiön kanssa ennen liikenteen aloittamista.

Vaarallisiksi luokitelluista aineista on tehtävä satamayhtiölle ennakkoilmoitus 24 tuntia ennen tavaraerän tuomista satamaalueelle, ellei toisin ole sovittu. Vaarallisiksi luokitelluilla aineilla tarkoitetaan kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetusmääräysten (IMDG-koodin), vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) ja vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID) mukaisia aineita.

Erityisen vaarallisia aineita tai suuria määriä vaarallisia aineita kuljetettaessa on lisäksi etukäteen varmistettava, että tavaraerän voi ylipäätään tuoda satama-alueelle (ennakkokysely).

Jos alus saapuu yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta paikkakunnalta tai jos aluksessa joku on matkan aikana sairastunut yleisvaaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin satamayhtiölle ja odotettava tämän ohjeita ennen satamaan saapumista.

Mikäli aluksessa on matkan aikana eläin kuollut tai sairastunut vakavasti, on siitä ilmoitettava satamayhtiölle eläinlääkintäviranomaisen ohjeiden saamiseksi.

5. Aluksen sijoittaminen ja liikkuminen satamassa

Suurin sallittu nopeus tai muut mahdolliset rajoitukset on osoitettu vesiliikennemerkein. Sen lisäksi alusten nopeus on säädettävä tilannekohtaisesti sataman vesialueilla niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa muille sataman käyttäjille, satamalle tai sen laitteille tai rakenteille eikä aluksille itselleen.

Laituripaikat osoitetaan pääsääntöisesti alusten satama-alueelle saapumisjärjestyksessä. Tästä voidaan poiketa satamayhtiön päätöksellä.

Alus on kiinnitettävä satamayhtiön määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan tai haltijan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja laiturilla olevien nosturien ja muiden laitteiden vaurioitumisen välttämiseksi. Satamayhtiö voi myös määrätä aluksen käyttämään luotsia ja hinaaja-apua aluksen liikkuessa satama-alueella.

Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla on kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina.

Venekurjet, puomit, nosturit, laskuportaat ja muut aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet on asetettava siten, että ne eivät estä nosturien siirtämistä eivätkä alusliikennettä meren puolella.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saa käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamayhtiön kanssa on toisin sovittu.

Lumen ja jään poistaminen aluksesta laiturille on kiellettyä.

Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamayhtiö niin määrää. Jokaisessa satama-alueella olevassa aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla riittävä määrä laivaväkeä, jotta alus tarpeen tullen voidaan siirtää.

Riisutun aluksen, tai muun uivan rakenteen pitempiaikaisen sijoittamiseen satamaan on saatava satamayhtiön lupa. Aluksen tai uivan rakenteen omistajan tai asiamiehen on uskottava niiden huolto luotettavalle henkilölle, jonka nimi ja osoite on ilmoitettava satamayhtiölle.

6. Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi

Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita eikä lastauksessa tai purkauksessa käytettäviä satamalaitteita vahingoiteta. Raskaita nostureita laiturille sijoitettaessa on nosturin omistajan hankittava satamayhtiön varmuus laiturin kestävyydestä ja saatava tämän suostumus sijoituspaikkaa määrättäessä.

Tavaroita tai lastiyksiköitä ei saa varastoida eikä purkaus- eikä lastaustyön yhteydessä sijoittaa laiturinostureiden tielle, laitureille, liikenneväylille tai niiden ympärille tarvittaville suojavyöhykkeille, käytäville, varastosuojien oven eteen, palopostien päälle, hengenpelastuslaitteiden eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat esteenä näiden käytölle tai liikenteelle.

Yksityisille kuuluvat, satama-alueella käytettävät ahtausvälineet ja työkoneet on varustettava omistajan nimellä tai tunnuksella, työkoneet lisäksi tunnusnumerolla. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa työn päätyttyä jättää laiturialueelle.

Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuholaisia tai niiksi luokiteltavia eliöitä tai eläimiä, on purkaus välittömästi keskeytettävä. Aluksen päällikkö on velvollinen ilmoittamaan asiasta satamayhtiölle, ja odotettava tämän ohjeita ennen purkauksen jatkamista.

Tavaraa satama-alueelle varastoitaessa on noudatettava sitä koskevia ohjeita. Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois satama-alueelta.

Vaaralliset aineet lastissa

Vaarallisten aineiden purkamisen ja lastaamisen edellytyksenä on, että ne on irtotavaraa lukuun ottamatta merkitty tarkoituksenmukaisin, esimerkiksi IMDG-koodin mukaisin merkinnöin tai että ne on pakattu sanotussa koodissa edellytetyllä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikäli vaarallista tavaraa ei ole merkitty eikä pakattu siten kuin edellä on sanottu, voi satamayhtiö kieltää purkauksen laivasta tai tavaran tuomisen maitse satama-alueelle lastausta varten taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

Vaarallisia aineita irtotavarana purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikkö tai tavaranhaltija velvollinen satamayhtiön niin vaatiessa kustannuksellaan järjestämään riittävän tehokkaan vartioinnin ja ryhtymään muihin varmuustoimiin. Tavarankäsittelystä vastaavan yrityksen on varmistettava, etteivät asiaankuulumattomat henkilöt pääse purkaus- ja lastausalueelle.

Vaarallisia aineita ja jätteitä saadaan säilyttää vain tähän tarkoitukseen osoitetuissa varastoissa ja kenttäalueilla.

Räjähdysaineita ja radioaktiivisia aineita saa säilyttää satamaalueella vain, jos se on sallittu laissa tai asetuksessa ja siihen on myönnetty niiden perusteella lupa.

Nestemäisiä polttoaineita öljysatamassa purettaessa ja lastattaessa on noudatettava kansainvälistä teollisuuden standardia (ISGOTT) sekä sataman nestemäisille polttoaineille laatimia turvaohjeita.

7. Ajoneuvo- ja rautatieliikenne

Satama-alueella liikennöinnissä noudatetaan tieliikennelain periaatteita. Ajoneuvon suurin sallittu nopeus, pysäköintipaikat sekä muut liikennejärjestelyt, kuten rautatiekiskojen sallitut ylityspaikat on osoitettu liikenneohjauslaittein.

Pysäköimisestä satama-alueilla määrätään pysäköintimerkein ja pysäköinti on sallittu ainoastaan näillä alueilla. Muussa tapauksessa auton omistaja tai haltija on korvausvelvollinen vahingon sattuessa.

Kaikkien ajoneuvojen on väistettävä junaa ja raiteilla liikkuvaa satamakalustoa. Muilla ajoneuvoilla on väistämisvelvollisuus työkoneisiin ja nostureihin ellei liikennemerkein ole toisin määrätty. Nosturin tai rautatien raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja ei saa poistua ajoneuvonsa luota.

Raiteiden läheisyydessä, avoimen tilan ulottuman sisäpuolella tehtävästä työstä on aina ilmoitettava satamalle.

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajosta jääpeitteisellä vesialueella säädetään erikseen.

Satamayhtiö ei vastaa ajoneuvoihin tulleista vaurioista.

8. Pelastusmääräykset

Sataman alueella toimivien yritysten on nimettävä turvallisuusasioiden hoitamista varten yhteyshenkilö ja osallistuttava alueen pelastussuunnitelmien valmisteluun, tarvittavien laitteiden hankintaan ja harjoituksiin oman toimintansa riskien suhteutetulla osuudella. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien toimijoiden tulee nimetä toiminnalleen myös kemikaalilain edellyttämä käytönvalvoja.

Satama-alueella olevissa varastoissa ja varastokentillä olevat merkityt palotiet sekä paloposteihin, palokaivoihin ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä esteettömästi liikennöitävissä. Sammutus- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja alkusammuttimet helposti saatavissa.

Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on avotulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi kielletty aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.

Aluksen sellaisten säiliöiden tuuletus ja peseminen, joissa on säilytetty tulenarkoja tai vaarallisia aineita, on kielletty, ellei satamayhtiö ole antanut siihen lupaa.

Palavien nesteiden ja nestekonttien säilytysalueilla on avotulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä tällaisen alueen varastoalueista, laitureista ja aluksista.

Satamissa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten ja satamayhtiön antamien ohjeiden mukaan.

9. Veneilyä ja muuta vapaa-ajan toimintaa koskevat säännöt

Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä.

Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai muuten satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamayhtiön toimesta asianomaisen kustannuksella.

Satamayhtiön haltuun otettujen sellaisten alusten, veneiden ja tavaran suhteen, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.

Kalastaminen sataman suljetulla alueella kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulkuväylän ulkopuolelle on sallittu vain satamayhtiön luvalla.

Satamayhtiön hallinnoimalla alueella järjestettäviin kilpailuihin tarvitaan aina satamayhtiön lupa.

10. Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa

Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden valtaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista.

Vesialueen mataloittaminen on kielletty. Mikäli sataman vesialue mataloituu onnettomuuden tai muun syyn seurauksena, tulee siitä ilmoittaa välittömästi satamanpitäjälle ja merenkulkuviranomaisille.

Satama-alueen haraus suoritetaan vahingontekijän kustannuksella.

Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, satamayhtiö huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella.

Jos sataman laituri tai muu laite tai rakennus vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamayhtiölle. Satamayhtiö järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai muuten satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamayhtiön toimesta asianomaisen kustannuksella.

Jos tavara, työkone tai ajoneuvo on vastoin määräyksiä sijoitettu sataman maa-alueelle eikä päällikkö, omistaja, kuljettaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamayhtiön toimesta asianomaisen kustannuksella.

Tämän satamajärjestyksen määräysten rikkomisen vuoksi satamayhtiö voi evätä rikkojalta pääsyn satama-alueelle. Tämän lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.

Lain tai asetuksen rikkomisesta seuraa lainsäädännön siitä määräämä rangaistus.

11. Korvausvaatimukset ja vastuurajaus

Satamayhtiölle osoitettavat reklamaatiot tai korvausvaatimukset on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä.

Mikäli reklamaatio tapahtuu myöhemmin kuin 30 päivän kuluessa tapahtumasta tai siitä kun vahingonkärsijä havaitsi tapahtuman, menettää vahingonkärsijä kanneoikeutensa niissä tapauksissa, kun vahingonkärsijä on elinkeinonharjoittaja.

Kanne satamayhtiötä vastaan on nostettava yhden vuoden kuluessa siitä kun vahinko on tapahtunut tai vahingonkärsijä sai tiedon vahingosta. Kanne käsitellään satamayhtiön kotipaikan tuomioistuimessa, ellei toisin sovita.

Oikeudenkäyntiin sovelletaan Suomen lakia.

12. Täydentävät tekniset ohjeet ja satamajärjestyksen liitteet

Satamajärjestystä täydentävät seuraavat tekniset ohjeet:

– erilliset turvallisuusohjeet
– alusjäteohje
– liikenneohje
– pelastussuunnitelma

Tämän satamajärjestyksen ohessa on liitekartta.

Tämä satamajärjestys on vahvistettu Kaskisten Satama Oy:n hallituksen päätöksellä Kaskisissa 16.3.2015

Satamajärjestys on voimassa toistaiseksi ja astuu voimaan 1.4.2015 alkaen.