Port of Kaskinen

Avfallshantering

Fartyg som är verksamma i hamnområdet skall uppsamla olika slags fartygsgenererat avfall i uppsamlingsanordningar avsedda för olika typers avfall.

Normalt köksavfall

Placeras på kajområdet i behållare som är försedda med skyltar ”EU kitchen waste”. Metallavfall placeras i behållare med texten ”metal garbage” och glasavfall i behållare med texten ”glass garbage”. Problemavfall (t.ex. ackumulatorer, batterier, avfallsoljor, oljehaltigt avfall, målfärg): ta kontakt med fartygets agent. Övrigt avfall placeras i behållare med texten ”landfill garbage”.

Internationellt matavfall: Fartyg som anländer från hamnar utanför EU

Allt köksavfall skall hållas separat från annat avfall. Fartyget bör göra en anmälan om fartygsavfall till hamnen. På basen av anmälan beställer hamnen en särskild avfallstransport från avfallstransportföretaget. För insamling av avfall tillställs fartyget specialmärkta gula avfallssäckar, som skall föras till gula insamlingskärl med texten ”non EU kitchen waste” (kategori 1 endast för bortskaffande). Insamlingskärlen levereras vidare av avfallstransportföretaget.

Toalettavfallsvatten

Fartyget skall göra en anmälan om avlämning av toalettavfallsvatten i hamnen. På basen av anmälan beställs en tankbil till hamnen.